archive-es.com » ES » A » ACOPOVI.ES

Total: 111

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Contacto
  directiva Estatutos RRI Contacto Dirección Apartado de Correos nº 6079 Vigo Pontevedra 36310 España Correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo Teléfono 610 887 916 Formulario de contacto Enviar un correo electrónico Todos los campos con el asterisco son obligatorios Nombre Correo electrónico Asunto Mensaje Envíeme una copia Captcha Enviar Contacto Xunta Directiva Estatutos RRI

  Original URL path: http://acopovi.es/index.php/acopovi/contacto (2016-02-12)
  Open archived version from archive


 • Xunta directiva
  24 Sep 2015 Xunta Directiva Detalles PUBLICADO POR Super User Publicado 24 Septiembre 2015 PRESIDENTE Enrique Lorenzo Vila VICEPRESIDENTE Antonio Francisco Reinaldo SECRETARIA Ma Cristina Pérez Pérez TESOUREIRO Manuel Fernández Rodríguez VOGAL Manuel Costas Docampo VOGAL José Luis Lago Alonso Anterior Siguiente About the author Super User Antonio Ceo At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores Contacto Xunta

  Original URL path: http://acopovi.es/index.php/acopovi/xunta-directiva (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Estatutos
  órganos de goberno e representación da asociación 5 Acatar o contido dos estatutos 6 Ter unha boa conduta individual e cívica CAPÍTULO III DOS ÓRGANOS DA ASOCIACIÓN Artigo 12 A dirección e administración da asociación serán exercidas polo presidente a Xunta Directiva e a Asemblea Xeral Artigo 13 1 O presidente da asociación será designado pola Asemblea Xeral entre os asociados e o seu mandato durará dous anos Será asistido nas súas funcións por un vicepresidente que o substituirá nos casos de vacante ausencia ou enfermidade 2 O presidente terá as seguintes atribucións a Representar á asociación ante calquera organismo público ou privado b Convocar e presidir as sesións que celebre a Xunta Directiva presidir as sesións da Asemblea Xeral dirixir as deliberacións dunha e outra e decidir con voto de calidade no caso de empate c Executar os acordos adoptados pola Xunta Directiva e a Asemblea Xeral d Ordenar os pagos acordados validamente e Asinar as actas certificados pagos e outros documentos daasociación xunto co secretario ou membro da Xunta Directiva a quen lle corresponda a elaboración do documento de que se trate Artigo 14 1 A Xunta Directiva estará formada polo presidente da asociación un vicepresidente un secretario un tesoureiro e tres vocais 2 Os cargos que compoñen a Xunta Directiva serán desempeñados de forma gratuíta sen prexuízo do dereito a ser reembolsados dos gastos debidamente xustificados en que poidan incurrer por actuacións relacionadas coa asociación As persoas elixidas para estes cargos deberán carecer de interese económico nos resultados da actividade levada a cabo pola asociación 3 A Asemblea Xeral será a competente para elixir os cargos da Xunta Directiva A súa duración será por un período de dous anos aínda que poden ser obxecto de reelección indefinidamente 4 Os cargos cesarán na súa función por a Falecemento da persoa física ou extinción da persoa xurídica b Renuncia voluntaria c Transcurso do prazo para o que foron elixidos d Acordo de cese de toda a Xunta Directiva adoptado por 3 4 dos asociados reunidos en Asemblea Xeral extraordinaria convocada para tal efecto A renuncia e o transcurso do prazo non dan lugar ao cese automático senón que se deberá facer un efectivo traspaso de poderes con entrega de documentación e posta ao día do sucesor As vacantes que se puidesen producir durante o mandato de calquera dos membros da Xunta Directiva serán cubertas provisoriamente entre os mencionados membros ata a elección definitiva pola Asemblea Xeral En calquera caso a Xunta Directiva debe estar integrada como mínimo por tres persoas que exercerán as funcións de presidente secretario e tesoureiro Artigo 15 A Xunta Directiva terá as seguintes atribucións 1 Programar e dirixir as actividades asociativas 2 Levar a xestión administrativa e económica da asociación 3 Someter á aprobación da Asemblea Xeral o orzamento anual de ingresos e gastos así como o estado de contas do ano anterior 4 Convocar e fixar a data da Asemblea Xeral 5 Propoñer á Asemblea Xeral a fixación de cotas ordinarias e extraordinarias para os asociados 6 Designar as comisións de traballo ou seccións que se estimen oportunas para o bo funcionamento da asociación 7 Ditar normas interiores de organización e exercer cantas funcións non estean expresamente asignadas á Asemblea Xeral 8 Resolver sobre as solicitudes de ingreso de novos asociados 9 Propoñer o plan de actividades da asociación á Asemblea Xeral para a súa aprobación impulsando e dirixindo as súas tarefas 10 Resolver os procedementos disciplinarios que se instrúan 11 Aquelas que non veñan atribuídas expresamente a outro órgano da asociación Artigo 16 1 A Xunta Directiva será convocada polo presidente a iniciativa propia ou a petición de calquera dos seus compoñentes 2 Para que os acordos da Xunta Directiva sexan válidos deberán ser adoptados pola maioría de votos dos asistentes sendo necesaria a concorrencia polo menos da metade máis un dos seus membros e en todo caso do presidente ou vicepresidente e o secretario ou persoa que o substitúa O secretario ou na súa falta o vocal que o substitúa levantará acta das sesións que se transcribirá ao libro de actas Artigo 17 Os membros da Xunta Directiva presidirán as comisións que a propia Xunta acorde constituír co fin de delegar nelas a preparación de determinados actos ou actividades ou de solicitar delas as informacións necesarias Formará parte das devanditas comisións o número de asociados que acorde a Xunta Directiva a proposta dos seus respectivos presidentes Artigo 18 A Asemblea Xeral de asociados é o órgano de expresión da vontade da asociación e estará formada por todos os integrantes desta O presidente e o secretario da asemblea serán o presidente e o secretario da Xunta Directiva Artigo 19 A Asemblea Xeral reunirase con carácter ordinario como mínimo unha vez ao ano e con carácter extraordinario cantas veces o considere a Xunta Directiva ou o solicite o 10 dos socios Neste último caso realizarase por medio de escrito dirixido ao presidente autorizado coas firmas dos solicitantes expoñerase o motivo da convocatoria e a orde do día Artigo 20 A Asemblea Xeral Ordinaria reunirase necesariamente no período que vai desde o mes de xaneiro ata o de abril Tanto a Asemblea Ordinaria como a Extraordinaria serán convocadas con 15 días de antelación polo presidente da Xunta Directiva A notificación farase nos locais da asociación para as asembleas ordinarias e nos domicilios dos asociados para as asembleas extraordinarias Artigo 21 Serán competencias da Asemblea Xeral Ordinaria 1 Aprobar o plan de actividades 2 Examinar e aprobar as contas e balances do exercicio anterior 3 Aprobar os orzamentos de ingresos e gastos para cada exercicio 4 Exame e aprobación das cotas Artigo 22 Serán competencias da Asemblea Xeral Extraordinaria 1 Modificar os estatutos da asociación 2 Elixir e cesar aos integrantes da Xunta Directiva 3 Aprobar a federación con outras asociacións 4 Autorizar a alleación gravame ou hipoteca dos bens sociais 5 Decidir a disolución da asociación 6 Designar os as liquidadores as 7 Ratificar a expulsión de asociados a proposta da Xunta Directiva 8 Solicitar

  Original URL path: http://acopovi.es/index.php/acopovi/estatutos (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • RRI
  baixa sen máis trámites e unha vez saldados todos os compromisos adquiridos con ACOPOVI Na seguinte Asemblea a Xunta Directiva informará das baixas producidas Artigo 12 Os socios poderán ser dados de baixa en ACOPOVI polo fixado no artigo 9 dos Estatutos ou por algunha das seguintes causas a Cando exista incumprimento grave dos Estatutos e do presente RRI a criterio da Xunta Directiva b Cando o socio impida deliberadamente o cumprimento dos fins da Asociación c Cando a súa conduta vaia contra os principios sociais ou danen gravemente a imaxe de ACOPOVI d Cando non asista de forma reiterada ás Asembleas tal e como se especifica no artigo 10 deste RRI Artigo 13 Os expedientes de expulsión deberán ser tratados por un Comité de Conflitos creado ao efecto que estará composto por dous membros da Xunta Directiva o Presidente de ACOPOVI e dous socios elixidos por sorteo actuando un deles como instrutor e garantindo a audiencia do socio en vía de expulsión A Asemblea de ACOPOVI será a encargada de ratificar ou denegar o informe realizado pola Comisión sendo necesario en todo caso o apoio de 2 3 dos socios presentes para que se aprobe a moción de expulsión A Asemblea decidirá se a votación é secreta ou non O Comité de Conflitos se autodisolverá unha vez terminado o proceso Artigo 14 A Xunta Directiva informará na Asemblea Xeral de ACOPOVI sobre a situación do número de asociados e as diferentes categorías CAPÍTULO III Da Xunta Directiva Artigo 15 A Xunta Directiva de ACOPOVI estará minimamente formada por Presidente Vicepresidente Secretario Tesoureiro e dous vocais Os membros da Xunta Directiva serán persoas de polo menos tres corais distintas pertencentes a ACOPOVI Artigo 16 A Xunta Directiva de ACOPOVI reunirase unha vez ao mes de forma ordinaria excepción feita do mes de agosto e cantas veces sexa necesaria de forma extraordinaria a petición do Presidente ou de 1 3 dos seus membros Artigo 17 A Xunta Directiva poderá cesar das súas funcións a un dos seus membros e deberá cubrir esta vacante no máis breve espazo de tempo Artigo 18 O Presidente de ACOPOVI poderá incorporar durante o seu mandato por necesidades da Xunta Directiva a novos membros sempre que non supoñan máis do 40 dos membros da candidatura inicialmente presentada en Asemblea de ACOPOVI As novas incorporacións terán que ser ratificadas en Asemblea CAPÍTULO IV Das Asembleas Artigo 19 As Asembleas de ACOPOVI poderán ser ordinarias ou extraordinarias As ordinarias serán como mínimo unha vez ao ano no período que vai desde xaneiro a abril e as extraordinarias cantas veces o considere a Xunta Directiva ou o solicite o 10 dos socios As Asembleas de ACOPOVI serán convocadas polo Presidente de ACOPOVI cunha antelación mínima de 15 días para as ordinarias e de 7 días para as extraordinarias A notificación das Asembleas farase por escrito a cada coro asociado servindo a comunicación a través de correo electrónico Artigo 20 Todos os acordos tómanse por maioría simple salvo naqueles casos

  Original URL path: http://acopovi.es/index.php/acopovi/rri (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • 6º Día de ACOPOVI
  PREMIO ACOPOVI polo apoio ás corais foi para o Concelleiro de Fomento do Concello de Vigo David Regades O seu labor imprimiu un pulo importante á Asociación entre os anos 2007 e 2011 sobre todo O PREMIO ACOPOVI por toda unha vida entregada ás corais outorgouse a Xulio Mosquera Foi arquiveiro de FECOGA Da súa partituroteca constituída por miles de composicións sempre botou man para darllas a quen llas solicitaba en Vigo e o seu contorno primeiro logo polo resto de Galicia e España e a centros galegos de Europa e América Reharmonizou moitos temas galegos xa coñecidos e compuxo outros É autor dunha escolma poética musicada de Rosalía de Castro integrada por máis de cincocentas obras Cómpre salientar a recompilación de todas as negras sombras pois ademais da orixinal de Xoán Montes recolle versións de Nemesio Otaño García Carril Roxelio Groba Xoán Trillo Xulio Domínguez Alves Barbosa ou Casiano Paredes Púxolle música ao poema que Curros Enríquez adicou a Rosalía Do mar pola orela e convenceu a compositores de Europa e América para que fixesen vinte versións corais do mesmo noutras tantas linguas incluídos grego moderno e clásico e tamén esperanto Por iso Vicente Rodríguez Abeijón refírese a Xulio

  Original URL path: http://acopovi.es/index.php/actividades/noticias/113-6-dia-de-acopovi (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • VI Día de ACOPOVI
  Detalles PUBLICADO POR Super User Publicado 21 Enero 2016 31 de xaneiro Auditorio Mar de Vigo 18 h Actuación das corais polifónicas Agarimo M Auxiliadora Perla do Atlántico de Alcabre Teis Beade Amadeus Entrega de premios A unha vida adicada ao m undo coral Apoio ás corais Anterior About the author Super User Antonio Ceo At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti

  Original URL path: http://acopovi.es/index.php/actividades/noticias/112-vi-dia-de-acopovi (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Asociación Coral Polifónica “Máximo Gorki”
  imaxe da música coral a través do tempo e dos distintos países e culturas xunto coa música popular e de autor de Galicia Foi dirixida por D Vicente Rodríguez Abeijón D José Manuel Barbosa Fernández e D Alejandro Morales Curcio As 35 voces mixtas que compoñen a coral ensaian no IES Santa Irene de Vigo centro que xenerosamente pon a disposición as súas instalacións e traballan na actualidade e dende

  Original URL path: http://acopovi.es/index.php/corais?id=80 (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • Asociación Coral “Centro Social Rivera Atienza”
  como coral convidada na novena edición da Bienal de Polifonía Regional Autóctona Ciudad de Cangas de Onís no Principado de Asturias O seu repertorio musical contén un programa de concertos moi variado con obras de relevantes compositores como Haendel Gounod Telemann etc e de distintos xéneros música sacra pezas de anónimos antigos da música española coros de ópera e zarzuela vilancicos habaneras música popular etc Dende xaneiro de 2012 a

  Original URL path: http://acopovi.es/index.php/corais?id=84 (2016-02-12)
  Open archived version from archive •